For English, please see below.

Et område betragtes som besat, når det er underlagt en fremmed og fjendtlig hærs myndighed. Palæstina har siden seksdageskrigen i 1967 været under israelsk besættelse. Sidste år var således det 50. år for Israels besættelse af palæstinensisk land. At Israel har udøvet faktisk kontrol over Vestbredden og Gaza-striben i knap et halvt århundrede, gør Israels tilstedeværelse i disse områder til en af de længstvarende militære besættelser i moderne tid.

Det er dog værd at nævne, at nogle er af den opfattelse, at besættelsen allerede begyndte med krigen i 1948, da Israel erklærede sig som en selvstændig stat og omkring 750.000 palæstinenserne blev fordrevet fra omtrent 513 landsbyer, i hvad der omtales som “al Nakba” (som fra arabisk oversættes til “katastrofen”). Igen er der andre, der påpeger, at besættelsen af palæstinensisk land begyndte endnu tidligere – eftersom Storbritannien frem til 1948 var den regerende kolonimagt af dét, der går under betegnelsen “det historiske Palæstina”.

Ifølge den humanitære folkeret er besættelse ikke i sig selv ulovligt, men den må ikke have karakter af at være permanent. Efter 51 år med israelsk militær på palæstinensisk land er der imidlertid bred enighed om, at besættelsen af Palæstina er ulovlig.

Da et par korrespondenter fra the Washington Post bad almindelige palæstinensiske arbejdere på Checkpoint 300 (den største checkpoint på den sydlige del af den besatte Vestbred) om at beskrive, hvordan det føles at leve under besættelse, gik de følgende tre ord igen: “Frustration. Ydmygelse. Pres.” At leve under israelsk besættelse betyder bl.a., at palæstinenserne på alle tidspunkter af døgnet kan få det israelsk militærs tilstedeværelse at føle – ved f.eks. at blive udsat for diverse sikkerhedstjek, ved daglige ransagninger, vilkårlige arrestationer og ved at skulle passere sikkerhedsstyrker og militære checkpoints på vej til arbejde og for børns vedkommende, på vej til skole.

En besættelsesmagt er imidlertid ifølge den humanitære folkeret forpligtet til at sikre, at hverdagen for den besatte civilbefolkning er så normal som muligt. Dette betyder med andre ord, at Israel har forpligtigelse til at administrere de palæstinensiske besatte områder på en måde, der er til gavn for den besatte befolkning – dvs. sikre lov og orden, beskytte mod vold og rettighedsovergreb og sikre basale serviceydelser. Derudover er Israel forpligtet, som et absolut minimum, til at sikre uhindret adgang for humanitær hjælp. Der er desværre utallige eksempler på, at Israel ikke lever op til disse forpligtelser.

Ifølge Bt’Selem, det israelske informationscenter for menneskerettigheder i de besatte områder, er besættelsen af Palæstina uløseligt forbundet med krænkelser af menneskerettighederne. Den langvarige, endeløse besættelse kultiverer ifølge FN’s kontor for koordinering af humanitære anliggender, UN OCHA, “en følelse af håbløshed og frustration, som er drivkraft for vedvarende vold, der påvirker både palæstinensere og israelere”. Israels politik beskrives af agenturet som “den vigtigste drivkraft for humanitært behov i det besatte palæstinensiske område.” Fire ud af fem palæstinensere har aldrig kendt til andet end besættelse.

Et af de klokkeklare eksempler på brud på den humanitære folkeret er Israels åbenlyse bosættelsespolitik. Israel må som besættelsesmagt ikke overføre sin egen befolkning til besat område – men det er lige nøjagtigt dét, der foregår og har fundet sted siden 1967. Derudover må Israel ikke forflytte den besatte befolkning mod deres vilje eller udvinde ressourcer fra det besatte område, hvis ikke dette sker for at tilgodese den besatte befolkning. Særligt tilstandene i område C, som udgør ca. 60% af den besatte Vestbred, er desværre et slående eksempel på, at Israel både udnytter naturressourcer, nægter palæstinenserne adgang til disse og tvangsforflytter civile fra hus og hjem.  

Den besatte palæstinensiske befolkning har imidlertid krav på beskyttelse – noget der stiller krav ikke alene til Israel som besættelsesmagt, men også til det internationale samfund – og dette særligt når besættelsesmagten ikke lever op til sine retslige forpligtelser. Tredjelande – dvs. lande som ikke er parter i konflikten, har som minimum pligt til at sikre, at de hverken anerkender eller direkte understøtter brud på den humanitære folkeret. Derudover har verdenssamfundet pligt til at arbejde for at alle parter overholder den humanitære folkeret ved at gøre deres respektive indflydelse gældende (i det omfang det er muligt) for stoppe overgreb.

Danmark og de 122 andre medlemslande af den internationale straffedomstol i Haag har ydermere forpligtet sig på, at de vil arbejde for at de mest alvorlige forbrydelser ikke må gå ustraffet hen. Der er således muligvis håb forude – omend dette håb blandt mange svinder ind med det stigende antal af bosættelser og bosættere.

Kilder:

 1. The Hague Convention of 1907, tilgængelig her.
 2. “Challenges to international humanitarian law: Israel’s occupation policy”, af Peter Maurer, International Review of the Red Cross, Vol. 94 No. 888, Winter 2012.
 3. “Handbook on the Practical Use of International Humanitarian Law”, Danish Red Cross 2004, revised edition 2008, tilgængelig her.
 4. “Destroyed Palestinian villages”, Palestine Remix, Al Jazeera, tilgængelig her.
 5. “A Palestinian’s daily commute through an Israeli checkpoint”, The Washington Post, 25 May 2017, tilgængelig her.
 6. “50 stories of Palestinian life under occupation”, UNOCHA, tilgængelig her.
 7. “About us”, B’Tselem, tilgængelig her.
 8. Status of the Rome Statute of the International Criminal Court on 1st October 2018, United Nations Treaty Series, tilgængelig her.
 9. Rome Statute of the International Criminal Court, UNGA, tilgængelig her.

 

Even when I live under occupation and there is military everywhere

 

A territory is considered occupied when it is under the actual authority of a foreign hostile army. Since the Six Days’ War in 1967, Palestine has been under Israeli occupation. Last year, it was thus the 50th anniversary of Israel’s occupation of Palestinian territory. The fact that Israel has exercised ‘actual authority’ over the West Bank and the Gaza Strip for almost half a century, makes its presence in these areas one of the longest sustained military occupations in modern history.

Worth mentioning, Palestinians usually note that the occupation of Palestinian land already began in 1948 when Israel declared itself as an independent state and around 750,000 Palestinians were displaced from about 513 villages, in what is referred to as “al Nakba” (which from Arabic translates to “the catastrophe”). Then again, there are others who point out that the occupation began even earlier – seeing that what is referred to as “historic Palestine” used to be part of the British colonial empire.

According to international humanitarian law, occupation in itself is not illegal – but it must not become permanent. After 51 years of Israeli military on Palestinian land, there is, however, broad agreement that the Israeli occupation is illegal.

When asked what it feels like to be occupied, ordinary Palestinian workers at Checkpoint 300 (the biggest checkpoint on the southern West Bank) used the three following words, consistently: “Frustration. Humiliation. Pressure.” Living under Israeli occupation means, inter alia, that the Palestinian population at all times may feel the presence of the Israeli military – e.g. by being exposed to different security checks, by daily raids, arbitrary arrests and bypassing security forces and military checkpoints.

An occupying power is according to international humanitarian law required to ensure that the everyday life of the civilian population under occupation is as normal as possible. This means that Israel has a legal obligation to administer the occupied territories in a way that benefits the occupied population – that is, to secure law and order, to protect against violence and rights violations and to ensure that basic needs and services are provided. Additionally, Israel must, as an absolute minimum, ensure the unrestricted access of humanitarian aid to the civilian population. Unfortunately, there are however countless examples of Israel not living up to its legal obligations.

According to B’Tselem, the Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Israel’s regime of occupation is inextricably bound up in human rights violations.

Strikingly, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA, concluded last year that “Israel’s occupation is a key cause of humanitarian needs, to which the international community responds […] The prolonged occupation, with no end in sight, cultivates a sense of hopelessness and frustration that drives continued violence and impacts both Palestinians and Israelis”. Four of every five Palestinians have never known anything but the occupation.

One of the most striking examples of a breach of international humanitarian law is Israel’s deliberate settlement policy. Israel must not, as an occupying power, transfer its own population to occupied territory – but it is exactly what has taken place since 1967. In addition, Israel must not relocate the occupied population against its will or extract resources from the occupied territory, unless this is done in order to accommodate the occupied population’s needs. The conditions in area C, which make up about 60% of the occupied West Bank, unfortunately, is a striking example of Israel utilizing natural resources, denying Palestinians access to them and forcing civilians from their homes.

The occupied Palestinian population, however, is according to international humanitarian law entitled to protection. The role and responsibility of the international community are of particular importance especially when the occupying power does not meet its legal obligations. Third countries – i.e. countries that are not parties to the conflict, have a duty to ensure that they neither recognize nor directly support breaches of humanitarian international law. In addition, they must work to ensure that all parties comply with international humanitarian law by using their respective leverage (to the extent possible) in order to put an end to the violence and breaches of international humanitarian law.

Denmark and the 122 other members of the International Criminal Court have affirmed with their ratification of the Rome Statute that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished. There is thus hope ahead – albeit this hope amongst many is vanishing together with the increasing number of settlers and settlements.

Sources:

 1. The Hague Convention of 1907, available here.
 2. “Challenges to international humanitarian law: Israel’s occupation policy”, by Peter Maurer, International Review of the Red Cross, Vol. 94 No. 888, Winter 2012.
 3. “Handbook on the Practical Use of International Humanitarian Law”, Danish Red Cross 2004, revised edition 2008, tilgængelig her.
 4. “Destroyed Palestinian villages”, Palestine Remix, Al Jazeera, available here.
 5. “A Palestinian’s daily commute through an Israeli checkpoint”, The Washington Post, 25 May 2017, available here.
 6. “50 stories of Palestinian life under occupation”, UNOCHA, available here.
 7. “About us”, B’Tselem, available here.
 8. Status of the Rome Statute of the International Criminal Court on 1st October 2018, United Nations Treaty Series, available here.
 9. Rome Statute of the International Criminal Court, UNGA, available here.
preloader image