For English, please see below.

Administrativ frihedsberøvelse er en procedure, der gør det muligt for det israelske militær at tilbageholde fanger på ubestemt tid på baggrund af hemmelige oplysninger uden at rejse nogen anklage eller give mulighed for at blive stillet for en domstol.

En person kan tilbageholdes af det israelske militær, hvis der er “rimelige grunde til at antage, at områdets sikkerhed eller den offentlige sikkerhed kræver tilbageholdelse.” I Artikel 285 af Israels Militærorden nr. 1651, som udgør retsgrundlaget for denne procedure, fremgår der ingen definition af, hvad der menes med hverken “områdets sikkerhed” eller “den offentlige sikkerhed”.

Hvis man bliver administrativt frihedsberøvet, stilles man for en dommer inden for otte dage efter udstedelsen af ordren – i sammenligning med israelsk lov, skal dette normalt finde sted inden for 48 timer. Tilbageholdte kan i princippet appellere afgørelsen hver 6. måned, men i praksis afvises langt de fleste appeller. Tidligere blev tilbageholdte stillet for en militærdommer to gange i løbet af tilbageholdelsesperioden, men siden april 2002 er dette blevet begrænset til én enkelt gang i løbet af perioden på seks måneder. Den længste administrative tilbageholdelse til dato blev opretholdt i otte år.

Administrativ frihedsberøvelse er den mest ekstreme foranstaltning, som den internationale humanitære folkeret tillader en besættelsesmagt at bruge mod civile i et besat område. Stater må derfor ikke gøre brug af denne metode regelmæssigt. Ifølge artikel 78 af den fjerde Genève-konvention, kan administrativ frihedsberøvelse alene anvendes til beskyttede personer på det besatte område, hvis det er bydende nødvendigt for at sikre et områdes sikkerhed.

Siden begyndelsen af besættelsen i 1967 er mere end 800.000 palæstinensere blevet arresteret af israelske styrker. Næsten 20 % af den samlede palæstinensiske befolkning i de besatte palæstinensiske områder er således blevet arresteret – og eftersom de fleste af de tilbageholdte er mænd, betyder det, at omkring 40 % af de palæstinensiske mænd, der bor i de besatte områder på et tidspunkt er blevet anholdt – altså næsten halvdelen af den palæstinensiske mandlige befolkning.

Ifølge den palæstinensiske menneskerettighedsorganisation, Addameer, der specifikt fokuserer på palæstinensiske fangers rettigheder, viser det nuværende antal administrative tilbageholdte, at administrativ frihedsberøvelse anvendes som en form for kollektiv afstraffelse af det palæstinensiske folk. Derudover rapporterer organisationen, at Israels administrative tilbageholdelsesordning i praksis overtræder en række andre internationale standarder:

 • Administrative tilbageholdte nægtes ofte regelmæssige familiebesøg;
 • Israel undlader regelmæssigt at adskille administrative fanger fra andre fanger;
 • Personer, der bliver administrativt frihedsberøvet deporteres fra besat område og interneres i Israel.

Europa-parlamentet har i flere omgange påtalt situationen for palæstinensiske fanger i Israelske fængsler med reference til en række FN-konventioner, herunder bl.a. konventionen mod tortur, Børnekonventionen samt verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948.

I en beslutning af 14. marts 2013 gav Europa-Parlamentet bl.a. udtryk for dyb bekymring over den palæstinensiske fange Arafat Jaradats død den 23. februar 2013, mens han befandt sig i israelsk varetægt, samt de palæstinensiske fanger, der var administrativt frihedsberøvede og situationen og helbredstilstanden af palæstinensiske fanger, der i en lang periode havde sultestrejket i protest. Europa-Parlamentet krævede øjeblikkelig gennemførelse af fangernes ret til at modtage familiebesøg og opfordrede desuden de israelske myndigheder til straks at indlede åbne, uafhængige, upartiske og gennemsigtige undersøgelser af omstændighederne omkring Arafat Jaradats død og af påstandene om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf af palæstinensiske fanger.

Anvendelsen af administrativ tilbageholdelse er blevet forsvaret af Israel, som siden 1948 har hævdet at være i en kontinuerlig undtagelsestilstand. I august måned fornyede de israelske myndigheder intet mindre end 49 administrative tilbageholdelsesordrer mod en række palæstinensiske fanger fordelt ud på forskellige israelske fængsler. Ifølge Addameer sidder 5.900 palæstinensere indespærret i israelske fængsler, hvoraf 442 bliver tilbageholdt uden rettergang – 291 heraf er børn og 49 af børnene er under 16 år.

Kilder:

 1. “Administrative detention”, Addameer, July 2017, tilgængelig her.
 2. “Israel issues 49 administrative detention orders”, Maan News Agency, 5 August 2018, tilgængelig her.
 3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om sagen om Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler (2013/2563(RSP), Den Europæiske Unions Tidende, tilgængelig her.

 

Even as they choose to imprison me indefinitely without a trial

 

Administrative detention is a procedure that allows the Israeli military to hold prisoners indefinitely on secret information without charging them or allowing them to stand trial.

Military commanders can detain an individual for up to six-month renewable periods if they have “reasonable grounds to presume that the security of the area or public security requires the detention”. No definition of “security of the area” or “public security” is given in article 285 of Israel’s Military Order 1651, which provides the legal basis for this procedure.

A detainee is brought before a judge within eight days from the issuance of the order while under Israeli law, it must be within 48 hours. While the detainee can appeal the decision at the judicial review, in practice, the vast majority of appeals are rejected. In the past, if an administrative detention order was made for a period of six months, the order was to be reviewed by a military judge twice during this period. Since April 2002, the order is however only reviewed once. The longest administrative detention to date was upheld for no less than eight years.

Administrative detention is the most extreme measure that international humanitarian law allows an occupying power to use against residents of an occupied territory. As such, states are not allowed to use it in a sweeping manner. Rather to the contrary, as prescribed in Article 78 of the Fourth Geneva Convention, administrative detention may be used against protected persons in occupied territory only for “imperative reasons of security.”

Since the beginning of the Israeli occupation in 1967, more than 800,000 Palestinians have been arrested by Israeli forces. Almost 20 % of the total Palestinian population in the occupied Palestinian territories have thus been arrested – and with the majority of these detainees being men, about 40 % of male Palestinians in the occupied territories have been arrested. This effectively means that almost half of the male Palestinian population has been arrested.

According to the Prisoner Support and Human Rights Association, Addameer, the current number of administrative detainees shows that the policy is used – and has been used previously, as a form of collective and criminal punishment of the Palestinian people. Additionally, the organization reports that Israel’s administrative detention regime violates numerous other international standards:

 • Administrative detainees are often denied regular family visits;
 • Israel regularly fails to separate administrative detainees from the regular prisoners;
 • Administrative detainees from the West Bank are deported from the occupied territory and interned inside Israel.

On several occasions, the European Parliament has issued statements regarding the situation of Palestinian prisoners in Israeli prisons, and in so doing, made reference to a number of UN conventions, including, inter alia, the Convention Against Torture, the Children’s Rights Convention and the Universal Declaration of Human Rights of 1948.

In resolution of 14 March 2013, the European Parliament expressed its deepest concern about the Palestinian prisoner Arafat Jaradat’s death on 23 February 2013 while in Israeli detention; as well as the Palestinian prisoners who were administratively detained and the situation and state of health of the Palestinian prisoners who had been on hunger strike for a long period of time. In the resolution, the Parliament demanded immediate implementation of the prisoners’ right to receive family visits and urged the Israeli authorities to immediately start open, impartial and transparent investigations into the circumstances surrounding Arafat Jaradat’s death and the allegations of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of Palestinian prisoners.

The use of administrative detention has been defended by Israel, which has claimed to be under a continuous state of emergency since 1948. This August, the Israeli authorities renewed 49 administrative detention orders against a number of Palestinian prisoners held in various Israeli prisons. According to Addameer, there are currently 5,900 Palestinian prisoners being held in Israeli prisons, of whom 442 are in administrative detention, 291 are children, and 49 of the children are under the age of 16.

Sources:

 1. “Administrative detention”, Addameer, July 2017, available here.
 2. “Israel issues 49 administrative detention orders”, Maan News Agency, 5 August 2018, available here.
 3. European Parliament resolution of 14 March 2013 on the case of Arafat Jaradat and the situation of Palestinian prisoners in Israeli jails (2013/2563(RSP)), Official Journal of the European Union, available here.
preloader image