For English, please see below.

Siden seksdageskrigen i 1967 har den israelske regering haft de facto kontrol over hele det historiske Palæstina, det vil altså sige Gaza, Vestbredden og dét, der er blevet til Israel. Det betyder helt konkret, at de israelske myndigheder kontrollerer folkeregistret og ID-systemet, der begrænser hvor palæstinenserne kan leve, deres adgang til serviceydelser og deres deltagelse i det politiske system. Fragmenteringen af det palæstinensiske folk både indenfor og udenfor det historiske Palæstina derfor lige så håndgribeligt som nogensinde før.

Baseret på et system med farvede ID-kort, som alle er kontrolleret af det israelske indenrigsministerium, kan palæstinenserne inddeles i følgende fem grupper:

1. De, der er bosiddende i Israel – omkring 20% af Israels befolkning udgøres af palæstinensere, der som den eneste gruppe har ret til at stemme i israelske valg. De kan rejse frit i Israel, men udelukkes fra at have bopæl i 68% af Israels byer.

2. De, der er bosiddende i Østjerusalem – som grundet deres faste opholdstilladelse kan rejse frit i Israel, men som vil miste denne særstatus og de dertilhørende rettigheder, hvis de flytter fra Østjerusalem.

3. De, der er bosiddende på Vestbredden – kan ikke rejse frit hverken i Israel eller på Vestbredden. De er desuden udelukket fra at bo på 60% af den besatte Vestbred grundet israelske bosættelser og militær-zoner.

4. De, der er bosiddende i Gaza – som hverken kan rejse frit til Israel eller Vestbredden. Siden 2006 har de været indespærret efter Israel igangsatte en blokade, der flere gange har fået repræsentanter fra FN til at advare om en decideret humanitær katastrofe.

5. Sidst men ikke mindst er der dem, der lever i landflygtighed i omkringliggende nabolande som eksempelvis Jordan og Libanon. Disse palæstinensere har hverken ret til at rejse til Israel eller rejse tilbage til deres hjemland.

Foruden ID-kort, som palæstinenserne skal bære på sig på alle tidspunkter af døgnet selv indenfor hjemmets fire vægge, kræver det for flere af disse grupper særlig tilladelse for f.eks. at arbejde i en bosættelse, studere i Jerusalem eller modtage lægehjælp i Israel. Israel har siden 1991 haft et bureaukratisk militærsystem, der fortsat den dag i dag kontrollerer alle palæstinenseres bevægelse i Israel og bosættelserne, samt deres bevægelse mellem Vestbredden og Gaza. Systemet er alene for palæstinensiske borgere bosiddende på Vestbredden, i Gaza og i de isolerede områder bag separationsmuren – de såkaldte “seam zones”. Gennem dette system styrer de israelske myndigheder effektivt palæstinensernes civile anliggender, herunder deres mulighed for at rejse, arbejde og adgangen til sundhedspleje.

Der er i alt 13 større passager, hvor palæstinensere med arbejdstilladelser kan komme ind i Israel. Det anslås, at ca. 70.000 palæstinensere arbejder lovligt i Israel, hvoraf de fleste er beskæftiget i byggebranchen. Yderligere 30-50.000 vurderes til at arbejde uden tilladelser. Mange begynder deres arbejdsdag så tidligt som 3:30 om natten – checkpoint 300 i Bethlehem åbner klokken 4:00 om morgenen. Nogle arbejdstilladelser er begrænset til, at man kun må opholde sig i Israel i et bestemt tidsrum på dagen – og hvis dette tidsrum ikke overholdes, kan man risikere at få frataget sin tilladelse.

Hvad angår palæstinensernes ret til fri bevægelse, der er nedfældet i Artikel 13 i FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne, er denne fundamentale menneskeret således ikke alene begrænset af, hvilket ID man har, men også hvorvidt det er lykkedes at opnå tilladelse til eksempelvis at studere i Jerusalem, arbejde i Israel eller dyrke sine afgrøder, som mange er blevet adskilt fra efter konstruktionen af separationsmuren. Der findes i dag mere end hundrede forskellige slags tilladelser.

Den israelske sikkerhedstjeneste Shin Bet opbevarer omfangsrige filer på palæstinensere og kan nægte og tilbagekalde arbejds-, rejse- og medicinske tilladelser hver dag og behøver ikke give anden forklaring på afvisningen end at referere til “sikkerhedshensyn”. Ifølge Machsom Watch, en frivillig organisation drevet af kvindelige fredsaktivister fra alle lag af det israelske samfund, bliver titusindvis af palæstinensere blacklistet. En betydelig del af disse blacklistings har ingen begrundelse – men har til gengæld store konsekvenser, for de, det går ud over, da nogle mister deres indtægtskilde og dermed familiens forsørgelsesgrundlag.

Kilder:

  1. “Identity Crisis: The Israeli ID System”, Visualizing Palestine, infograf tilgængelig her.
  2. “The Israeli Permit Regime: Realities and Challenges”, Nasser Al-Qadi, The Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ), 2018, tilgængelig her.
  3. “A Palestinian’s daily commute through an Israeli checkpoint”, The Washington Post, 25 May 2017, tilgængelig her.
  4. “The bureaucracy of the occupation”, Machsom Watch official website, tilgængelig her.

 

  

Even as they create barriers that separate me from my family, land & livelihood

 

Since the Six Days War in 1967, the Israeli government has been the de-facto sovereign power in control of the whole of historic Palestine, including Gaza, the West Bank and what is today known as Israel. This effectively means that Israeli authorities control the population registry and ID system, restricting where Palestinians can live, restricting their access to services and their participation in the political system. Today, the fragmentation of the Palestinian people both inside and outside of historic Palestine, therefore, remains as concrete as ever.

Based on a system of colored ID cards, which are all controlled by the Israeli Ministry of Interior, Palestinians can be divided into the following five groups:

1. Those living in Israel – about 20% of Israel’s population are Palestinians who, as the only group out of the five have the right to vote in Israeli elections. They can travel freely in Israel but are excluded from living in 68% of Israel’s cities.

2. Those living in East Jerusalem – due to their permanent residence, they can travel freely in Israel but will lose this special status and the rights that come with it, if they move away from East Jerusalem.

3. Those living in the West Bank – they cannot travel freely neither in Israel nor on the West Bank seeing that they are effectively excluded from 60% of the West Bank due to the existence of Israeli settlements and military zones.

4. Those residing in Gaza – who cannot travel freely to Israel or the West Bank due to the blockade, which has been imposed by Israel since 2006. UN representatives have warned repeatedly that the blockade is in danger of causing a humanitarian crisis.

5. Last but not least, there are those living in exile in the neighbouring countries such as Jordan and Lebanon. These Palestinians do not have the right to travel to Israel nor to return to their country of origin.

In addition to the ID card, which Palestinians must carry on them at all times of the day even inside their respective homes, a special permission is required. A bureaucratic military system governs the movement of all Palestinians into Israel and the settlements – and between the West Bank and Gaza: founded in 1991, Israel’s permit scheme is applied only to Palestinian citizens in the West Bank, the Gaza Strip, and for those living in the isolated localities behind the separation wall – the so-called “zeam-zones”. The permit regime effectively controls the civil affairs of Palestinians including travel, work, and healthcare capacities.

There are 13 major crossings that allow Palestinians with work permits to enter Israel. About 70,000 Palestinians work legally in Israel, most of them doing construction work. An additional 30,000 to 50,000 work without permits. Some begin their workdays as early as 3:30 a.m. – checkpoint 300 in Bethlehem opens at 4:00 am. Some work permits are limited to staying in Israel only for a limited amount of time during a day – and if one fails to get back in time, that person may risk having his/her permit taken.

The Palestinians’ right to freedom of movement, as set out in Article 13 of the UN Universal Declaration of Human Rights, is thus highly dependent not only on which ID you carry, but also which permit(s) you hold. Today there are more than a hundred different kinds of permits issued by the Israeli military authority for movement.

The Israeli domestic security service, Shin Bet, keeps voluminous files on Palestinians, and it denies and revokes work, travel and medical permits every day, and need give no more reason than “security.” According to Machsom Watch, a volunteer organization of Israeli women who are peace activists from all sectors of society, tens of thousands of Palestinians from the occupied territories are subject to a sweeping “blacklisting”. The organization reports that a significant portion of the blacklistings has no justifiable basis. Being blacklisted however have a profound impact on both individuals as well as their families, as some may lose their income when they are being barred from working in Israel or a settlement.

Sources:

  1. “Identity Crisis: The Israeli ID System”, Visualizing Palestine, infograf available here.
  2. “The Israeli Permit Regime: Realities and Challenges”, Nasser Al-Qadi, The Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ), 2018, available here.
  3. “A Palestinian’s daily commute through an Israeli checkpoint”, The Washington Post, 25 May 2017, available here.
  4. “The bureaucracy of the occupation”, Machsom Watch official website, available here.
preloader image